Kredīta apdrošināšana

Latvijas Republikas likumos, kas regulē finanšu darbību, noteikts, ka kredītu apdrošināšana ir apdrošināšana, kas paredz segt zaudējumus (pamatsummas apmērā, neietverot negūto peļņu, likumiskās un līgumiskās sankcijas) par darījumiem, kuros debitors saskaņā ar līguma nosacījumiem pilnīgi vai daļēji nav veicis norēķinus ar kreditoru.

Saskaņā ar likumu, citējot var sacīt, ka kredīta apdrošināšana iespējama, iestājoties vispārējai maksātnespējai; neizpildot eksporta un importa kredīta saistības; neizpildot hipotēku kredīta saistības; neizpildot lauksaimniecības kredīta saistības vai neizpildot maksājuma saistības attiecībā uz preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, t.sk. bankas kredītu atmaksu. Lai nodrošinātu sev drošības spilvenu pret neparedzētiem gadījumiem, daudzi banku un nebanku kreditori piedāvā Jums pakalpojumu apdrošināt kredīta maksājumus. Šis pakalpojums var lieti noderēt situācijās, kad neparedzētu iemeslu dēļ apmaksāt kredītu kļūst sevišķi sarežģīti.

Kādus riskus ietver kredīta apdrošināšana?

Pārsvarā kreditori iekļauj populārākos riskus, tādus kā pārejošu darbnespēju, piespiedu bezdarbu, paliekošu darba nespēju un kredītņēmēja nāvi. Katrā gadījumā ir izņēmumi, tāpēc esat aicināti ar tiem iepazīties kreditoru mājaslapās vai klientu apkalpošanas servisos.

Piemēram, risks pret pārejošu darbnespēju nozīmē, ka gadījumā, ja Jūs piemeklējusi ilgstoša slimība, Jūs varat saņemt kredīta maksājumu kompensāciju kreditora noteiktā laika termiņā. Tāpat arī piespiedu bezdarba apdrošināšanu varat saņemt, ja Jums iestājies piespiedu bezdarbs, bet šo riska segumu bieži vien varat izvēlēties papildus. Šī kredīta maksājuma kompensācija pieejama līdz noteiktam laika periodam

Daži kreditori nodrošina to, ka, ja neatgriezeniski tiek zaudētas darba spējas, Jums tiek dzēsts kredīta atlikums. Šādi izpaužas nodrošinājums pret paliekošu darba nespēju, bet, ja kredītņēmējs zaudē dzīvību periodā, kamēr notiek kredītatmaksas periods, kredīta atlikums tiek dzēsts.

Jāņem vērā, ka pie dažādiem kreditoriem atšķiras gan riski, gan piedāvājums, tāpēc var sniegt tikai virspusēju ieskatu šajā nišā.

Vai ir iespējami papildu pakalpojumi?

Daudzi uzņēmumi piedāvā iespēju, ka var apdrošināt arī kredīta galvotāju. Minētā izdevība ir sevišķi piemērota, ja kredīta atmaksa tiek veikta starp Jums kopīgi, piemēram, uz pusēm. Gluži tāpat tiek piedāvāta iespēja kredītņēmēja mantiniekiem mantot nevis kredītsaistības, bet īpašumu, ko kredīta ņēmējs nodod mantinieku pārvaldībā.

Kas ir papildus apdrošināšana?

Papildus apdrošināšana ir apdrošināšanas veids, ko piedāvā daudzas firmas. Ar šo pakalpojumu iespējams iekļaut apdrošināšanas polisē papildus Jūsu izvēlētajam pamata apdrošināšanas veidam, piemēram, dzīvības termiņa apdrošināšanai, kredītņēmēju dzīvības apdrošināšanai, universālajai dzīvības apdrošināšanai vai nelaimes gadījumu apdrošināšanai.

Populārākie apdrošināšanas gadījumi, kad apdrošinātājs izmaksā apdrošināšanas atlīdzību, ir sekojoši:
  • apdrošinātās personas nāve;
  • neatgriezenisks sakropļojums;
  • kaulu lūzumi vai traumas;
  • pārejoša darba nespēja.

Ja vēlaties apdrošināt nelaimes gadījumu, tas var kalpot arī kā kredītsaistību nodrošinājums, piemēram, ja līguma darbības laikā iestājas neatgriezenisks sakropļojums vai apdrošinātā nāve, Jūsu apdrošinātāja izmaksātā apdrošināšanas atlīdzība daļēji vai pilnībā var nosegt apdrošinātā kredītsaistības norādītajā kredītiestādē.

Kā pieteikt apdrošināšanas gadījumu?

Pie jebkura kreditora vai apdrošināšanas uzņēmuma Jūsu apdrošināšanas gadījums piesakāms nekavējoties, bet ne vēlāk kā uzņēmuma noteikto dienu laikā, zvanot pa klientu apkalpošanas tālruni un iesniedzot Jūsu apdrošinātājam tā pieprasītos dokumentus, kas pierāda Jūsu apdrošināšanas gadījuma iestāšanos un tā rezultātā radušos zaudējumus. Iespējams, nevarēsiet pat piereģistrēties apdrošināšanai, ja Jūsu kredīta maksājuma kavējums būs lielāks par kādu noteiktu dienu skaitu, piemēram, 60 dienas, tādēļ šis nav risinājums kredītiem, par kuriem jau skaidri zināt, ka nevarēsiet tos atmaksāt.