Kas ir PTAC

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs tika izveidots uz Tirdzniecības un pakalpojumu kontroles centra bāzes un sāka darboties no 1998. gada 1. maija. Tā kompetencē ir patērētāju tiesību aizsardzība, preču tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas uzraudzība, patērētājiem nepieciešamās informācijas sniegšana un patērētājiem radušos problēmu risināšana.

PTAC kā tiešās pārvaldes iestāde atrodas Ekonomikas ministrijas padotībā un darbojas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un Patērētāju tiesību aizsardzības centra nolikumu. Centra misija ir nodrošināt sabiedrības līdzdalību tās tiesību aizsardzībā, palīdzēt iedzīvotājiem dzīvot veselīgi un droši, būt pārliecinātiem par preču un pakalpojumu drošumu, efektīvi realizēt savas patērētāju tiesības.

Paralēli preču un pakalpojumu tirgus uzraudzībai PTAC veic arī bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību, metroloģisko uzraudzību, patērētāju sūdzību izskatīšanu un patērētāju konsultēšanu, nebanku kredītdevēju un parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju darbības licencēšanu un uzraudzīšanu, patērētāju un uzņēmēju informēšanu par viņu tiesībām.

Metroloģiskā uzraudzība nozīmē, ka PTAC veic valsts mērīšanas līdzekļu uzraudzību, fasēto pārtikas un nepārtikas preču metroloģisko kontroli. Ir virkne prasību, kas jāievēro mērīšanas līdzekļiem (marķējumi, verifikācijas zīmes)un fasētajām precēm (faktiskā daudzuma atbilstība uz etiķetes norādītajam u. tmldz.). Tāpat PTAC sniedz padomus par atbildīgu aizņemšanos, veicinot patērētāju uzmanīgu izvēli un uzņēmēju godīgumu. Par iepirkumiem internetā – iesaka pārbaudīt, vai uzņēmums, kurš piedāvā pakalpojumus e-vidē, ir reģistrēts(vai atrodams reģistrācijas numurs), to informāciju, kas sniegta par pieejamajiem maksāšanas veidiem, izlasīt aprakstus par preci, cenu, pārliecināties par to, ka nav slēpto izmaksu. Atteikuma pieteikumu noformējot 14 dienu laikā, internetā pirkta prece var tikt apmainīta, pie kam šī regula attiecas uz e-komersantiem visā Eiropas Savienībā. Ja prece tiek sūtīta atpakaļ, patērētāja pienākums ir to saglabāt sākotnējā stāvoklī un izmēģināt tikai tā, kā to iespējams izdarīt veikalā.

Pārliecināties par preču un pakalpojumu drošumu, komunālo un apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju godīgumu, iepazīties ar elektroenerģijas tirgus atvēršanu, pasažieru tiesībām – šo informāciju patērētājs var iegūt no dažādajiem PTAC izdotajiem un internetā atrodamajiem materiāliem. Piemēram, cilvēks var uzzināt savas tiesības, esot avio pasažierim, noskaidrot, vai pienākas kompensācijas par pazaudētu vai sabojātu bagāžu, iekāpšanas atteikšanu, atceltu reisu.

Komersantiem ir paredzēti noteikumi, kas attiecas uz līgumu slēgšanu ar patērētājiem, strīdu risināšanu ar patērētājiem, patērētāju kreditēšanu, distances tirdzniecību un tirdzniecību ārpus pastāvīgās tirdzniecības vietas, godīgu komercpraksi, prasībām precēm un pakalpojumiem, cenu norādīšanu. Tādējādi gan patērētājs ir informēts par savām tiesībām, gan uzņēmējs zina par tā pienākumiem, piemēram, prot reaģēt uz klienta prasībām un zināt to atbilstību vai neatbilstību Patērētāju tiesību aizsardzības likumam.

PTAC rīcībā ir arī dažādas datu bāzes, kurās reģistrēti licencētie patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji, licencētie parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēji, ekspertīžu veicēji, netaisnīgi līguma noteikumi (patērētājs var pārbaudīt, vai līgumā ar uzņēmumu, kuru tas vēlas noslēgt, nav noteikumu, kas satur patērētāja tiesību pārkāpumus), naftas, gāzes balonu uzpildes stacijas, Latvijā atklātās bīstamās preces.

„Būvē droši!” ir PTAC kompetences daļa, kura informē patērētājus un būvniecības profesionāļus par būvniecības nozares smalkumiem, šeit atrodama arī neatbilstošu būvizstrādājumu datubāze.

Ir izstrādāti vairāki desmiti Ministru kabineta normatīvo aktu, kuri nosaka prasības dažādām precēm, pakalpojumiem, iekārtām, arī noteikumi par pieļaujamo trokšņa līmeni, dizainu (ekodizains, energomarķējums), kuri caur PTAC darbību ir nodoti sabiedrības rīcībā. PTAC rīko sabiedrības informēšanas pasākumus ar interneta mājaslapā ievietotu ziņu palīdzību, kā arī rīko tematiskas konferences.

Uzziniet vairāk: http://www.ptac.gov.lv/